Quyền và nghĩa vụ Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công

Dịch vụ công ích là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu và cơ bản nhất cho người dân và vì lợi ích của xã hội được đặt lên hàng đầu. Hoạt động này có thể do nhà nước thực hiện hoặc nhà nước ủy quyền cho các chủ thể khác thực hiện để đảm bảo ổn định và cân bằng xã hội. Vậy khi cung ứng loại dịch vụ này thì quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích được pháp luật quy định như thế nào? Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra lời giải đáp.

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là gì?

Khoản 28 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.”

Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Từ hai định nghĩa trên ta có thể rút ra được khái niệm: Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

Hotline: 0965.67.9698

Quyền của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Điều 7, Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định quyền của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bao gồm:

 • Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 • Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

Hotline: 0965.67.9698

Nghĩa vụ của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Điều 8, Khoản 1, 4, 5, 6 Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định nghĩa vụ của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bao gồm:

 • Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 •  Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.
 • Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi cho khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hotline: 0965.67.9698

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698