Quyền lợi khi trở thành cổ đông Công ty cổ phần theo luật mới nhất

Khi trở thành cổ đông của một công ty, các cổ đông đều hướng đến những lợi ích mà mình được hưởng với số cổ phần mà mình đã đóng góp. Vậy quyền lợi khi trở thành cổ đông Công ty cổ phần là gì? bài viết này của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Cổ đông là gì?

Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.”

Hotline: 0965.67.9698

Các loại cổ đông?

Khoản 4 Điều 4 và Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 chia thành 3 loại cổ đông, theo đó:

 • Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
 • Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông
 • Cổ đông ưu đãi là người sở hữu cổ phần ưu đãi

Quyền của cổ đông trong Công ty cổ phần?

Quyền của cổ đông phổ thông

Khoản 1,2,3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định

 • Cổ đông phổ thông có quyền sau đây:
 • Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật nàyvà quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:
 • Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
 • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Hotline: 0965.67.9698

Quyền của cổ đông ưu đãi

Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền sau đây:

 • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này theo đó: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền sau đây:

 • Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này, theo đó: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, theo đó: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 2 Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền sau đây: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, theo đó: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hotline: 0965.67.9698

Quyền của cổ đông sáng lập

Khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung 2022 quy định cổ đông sáng lập có các quyền sau: Cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về quyền của cổ đông Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hotline: 0965.67.9698

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698