Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy trình chỉ định thầu thông thường

Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, quy trình chỉ định thầu bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

  • Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trước khi phê duyệt;
  • Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thm đnh hồ sơ yêu cầu;
  • Nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:

a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất, bên mi thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong rõ đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Bước 5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

Chi tiết quy trình chỉ định thu được thể hiện ở bảng sau:

Tổng quát

Chi tiết

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lập Tờ trình phê duyệt KHLCNT

Chủ đầu tư

Thẩm định KHLCNT

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt KHLCNT

Người có thẩm quyền
(tối đa 5 ngày làm việc)

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Lập Hồ sơ yêu cầu

Bên mời thầu

Thẩm định Hồ sơ yêu cầu

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu

Chủ đầu tư
(tối đa 10 ngày)

Bước 2: Tổ chức lựa chn nhà thầu

Phát hành Hồ sơ yêu cầu đến nhà thầu được xác định

Bên mời thầu

Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xut

Nhà thầu
(tối thiểu 5 ngày làm việc)

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất

Đánh giá hồ sơ đề xuất

Tổ chuyên gia (tối đa 30 ngày)

Thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

Bên mời thầu và nhà thầu

Bước 4: Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

Trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu

Thẩm định kết quả chỉ định thầu

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Chủ đầu tư phê duyệt
(tối đa 10 ngày)

Công khai kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu
(tối đa 07 ngày làm việc)

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Chủ đầu tư và nhà thầu

Trên đây là quy trình chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698