Quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến mà chúng ta thường thấy hiện nay. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức theo các mô hình khác nhau, trong đó có mô hình có Hội đồng thành viên. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì đứng đầu Hội đồng thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin pháp lý quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên trong Doanh nghiệp nhà nước

Khoản 1 Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: “Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệp khác.”

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong Doanh nghiệp nhà nước

Khoản 2 Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;
 • Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của công ty, kết quả quản lý, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
 • Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

Hotline: 0965.67.9698

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên trong Doanh nghiệp nhà nước

Điều 94, khoản 3 Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
 • Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 93 của Luật này;
 • Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;
 • Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
 • Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao;
 • Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên bị cách chức trong trường hợp sau đây:
 • Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
 • Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Không trung thực trongthực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm hoặc cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.
 • Ngoài các trường hợp trên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ.

Hotline: 0965.67.9698

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước

Điều 97 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm:

 • Tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty và quy định của pháp luật.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước.
 • Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được tập hợp và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
 • Chấp hành nghị quyết Hội đồng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành vi sau đây:
 • Lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
 • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
 • Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên khác có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Hotline: 0965.67.9698

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698