Quy định pháp luật về Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, Giám đốc (Tổng giám đốc) không chỉ là người đề ra mà còn là người triển khai thực hiện các chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định:“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.”

Hotline: 0965.67.9698

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khoản 2 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Giám đốc và Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Hotline: 0965.67.9698

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau:

 • Công ty trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
 • Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên của công ty có trách nhiệm sau đây:
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.
 • Thông báo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải bằng văn bản và bao gồm các nội dung sau đây:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà họ làm chủ, có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối.
 • Thông báo quy định tại khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này và các hợp đồng, giao dịch của họ với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 3 Điều này trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về Giám đốc và Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hotline Luật sư Tư vấn doanh nghiệp

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698