Phân biệt khái niệm doanh nghiệp và công ty

Khái niệm doanh nghiệp và công ty có nhiều điểm tương đồng, do vậy đôi khi nhiều người vẫn sử dụng nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ này.

Thực tế, doanh nghiệp và công ty là hai loại hình tổ chức có những điểm khác nhau được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp

Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.

Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định có tất cả 05 hình thức doanh nghiệp, bao gồm:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn
  2. Công ty cổ phần
  3. Công ty hợp danh
  4. Doanh nghiệp tư nhân
  5. Hộ kinh doanh

Công ty

Khoản 6 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: Công ty bao gồmcông ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Luật công ty năm 1990 quy định: Công ty là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vón của mình góp vào công ty.

Có thể thấy rằng, công ty là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý, nhằm tiến hành hoạt động để đạt được một mục tiêu chung nào đó.

Công ty cũng được hiểu là một loại tổ chức. Theo nghĩa này, công ty ra đời là kết quả sự liên kết của nhiều người hoặc nhiều tổ chức thông qua một sự kiện pháp lý như hợp đồng thành lập công ty, quy chế hoạt động hay điều lệ hoạt động của công ty.

Công ty hoạt động vì một mục đích chung do các thành viên đề ra khi thành lập công ty. Căn cứ vào mục đích hoạt động, có thể phân loại thành công công ty kinh doanh, tức là công ty hoạt động vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận và công ty không kinh doanh tức là công ty hoạt động vì các mục đích khác, ngoài lợi nhuận.

Như vậy, khái niệm doanh nghiệp và công ty không hoàn toàn giống nhau, doanh nghiệp là khái niệm rộng hơn của công ty, hay nói cách khác công ty chỉ là “tập con” của doanh nghiệp./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698