Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Loại hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2019

Hiểu về các loại hình của hợp đồng lao động cũng như thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là điều quan trọng đối với người lao động cũng như người sử dụng lao động, đây cũng là một trong các yếu tố xác định hợp đồng lao động có giá trị pháp lý hay bị vô hiệu.

 1. Các loại hợp đồng lao động

Căn cứ vào khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, điểm mới của bộ luật lao động 2019 so với bộ luật lao động 2012 là đã bỏ bớt một loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Về bản chất, thì hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng cũng là hợp đồng lao động xác định thời hạn nên Bộ luật lao động năm 2019 đã gộp chung thành hợp đồng lao động xác định thời hạn, điều này bảo đảm tính thống nhất, phù hợp về tên gọi.

 1. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Tại Bộ luật lao động 2012, không có quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động mà được quy định ở các văn bản dưới luật. Việc bổ sung nội dung thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động vào Bộ luật lao động 2019 cho thấy tầm quan trọng của quy định trên ở cấp độ luật.

Căn cứ Điều 18 Bộ luật lao động 2019, thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động được quy định như sau:

 • Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;
 • Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
 • Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.
 • Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Việc quy định rõ ràng về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động sẽ là cơ sở xác định hợp đồng lao động có giá trị pháp lý hay là vô hiệu. Một khi các bên ký kết hợp đồng lao động đúng thẩm quyền, hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động sẽ là cơ sở pháp lý ràng buộc các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ mình đã cam kết trong hợp đồng lao động./.

Đánh giá bài viết

096 567 9698