Doanh nghiệp sinh thái là gì? Thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, trong đó quy định về doanh nghiệp sinh thái, hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

Doanh nghiệp sinh thái

Điều 1 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định:

Doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp thực hiện đồng thời các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái; đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái, bao gồm:

  1. Văn bản đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;
  2. Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái;
  3. Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP (kèm theo các tài liệu có liên quan);
  4. Các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội của doanh nghiệp (nếu có).

Ngoài ra, Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái được doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái lập 05 bộ gửi Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

Bước 1: Gửi hồ sơ lấy ý kiến

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng.

Bước 2: Cơ quan được lấy ý kiện trả ý kiến

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ và lập báo cáo đánh giá

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức đánh giá hồ sơ và lập báo cáo đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Bước 4: Trả kết quả

Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái cho doanh nghiệp.

Trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái của doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế lấy ý kiến các cơ quan liên quan để xem xét, chứng nhận là doanh nghiệp sinh thái./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698