Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập Công ty cổ phần bao gồm những gì?

Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập Công ty cổ phần là những vấn đề quan trọng cần nắm rõ đối với những ai đang muốn thành lập Công ty cổ phần cần tìm hiểu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện để trở thành cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành:

Cổ đông sáng lập là gì?

Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sát nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.”

Hotline: 0965.67.9698

Điều kiện để trở thành cổ đông sáng lập trong Công ty cổ phần

Khoản 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định cụ thể như sau: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, cổ đông sáng lập không chỉ có quyền sở hữu cổ phần phổ thông mà đó chính là nghĩa vụ phải mua cổ phần phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Tổng hợp từ những căn cứ pháp lý trên, điều kiện để có thể trở thành một cổ đông sáng lập bao gồm:

  • Sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông;
  • Ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
  • Cùng với các cổ đông sáng lập khác phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về điều kiện để trở thành cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hotline: 0965.67.9698

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698