Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 TV trở lên

Trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức; hoạt động sản xuất kinh doanh,… qua các cuộc họp hội đồng thành viên. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Hội đồng thành viên là gì?

Khoản 1 Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: “Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.”

Hotline: 0965.67.9698

Ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Khoản 1 Điều 57 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 của Luật này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Điều kiện để tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Khoản 1, 2, 3 Điều 58 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định các điều kiện để tiến hành họp Hội đồng cổ đông là:

  • Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  • Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:
  • Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
  • Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
  • Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

Hotline: 0965.67.9698

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về điều kiện để tiến hành họp hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698