Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Mỗi doanh nghiệp đều có những tài liệu quan trong phải lưu giữ, vậy quy định của Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 tại Điều 11 – Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp như thế nào để đảm bảo tính an toàn và luôn chứng minh được tài liêu pháp lý theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Doanh nghiệp là gì?

Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Hotline: 0965.67.9698

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Điều 1 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

  • Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;
  • Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
  • Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;
  • Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
  • Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hotline: 0965.67.9698

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698