Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động, khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở tính đóng vào Qũy bảo hiểm thất nghiệp.

 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động theo các hình thức nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động theo quy định nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định nêu trên.

 1. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 57 Luật việc làm năm 2013 mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

 • Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.
 • Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật việc làm năm 2013, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật việc làm năm 2013, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

 1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm năm 2013 người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây:
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
 2. Đã nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.
 3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Đi hoc tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.
 • Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài.
 • Chết.
 1. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm năm 2013 thì mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

 1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng hàng tháng = 60% x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp)

Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 1. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 1. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Theo mẫu số 03 ban hành theo Nghị đinh 28/2015/NĐ-CP).
 • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc quyết định thôi việc hoặc quyết định xa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nơi người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đang cư trú tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698