Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

4 đặc điểm của công ty tài chính

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Như vậy, công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Công ty tài chính

Khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Đặc điểm của công ty tài chính

Mục 3 Chương IV Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động của công ty tài chính như sau:

 1. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính
 • Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây:
  • Nhận tiền gửi của tổ chức;
  • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
  • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
  • Bảo lãnh ngân hàng;
  • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;
  • Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
 • Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định.
 1. Mở tài khoản của công ty tài chính
 • Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.
 • Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
 • Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng.
 1. Góp vốn, mua cổ phần công ty tài chính
 • Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định.
 • Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
 • Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
 • Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
 1. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính
 • Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tham gia thị trường tiền tệ.
 • Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác.
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.
 • Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư.
 • Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng.

Trên đây là khái niệm về công ty tài chính và đặc điểm hoạt động của công ty tài chính theo quy định pháp luật hiện hành./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698